บรรยายพิเศษเรื่อง Company Presentation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2308201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
41 ภาพ
Other title(s)
Company Presentation
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Company Presentation เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัท Mazars Thailand บรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources