ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร โครงการสร้างทีมพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs (SMEs Service Provider)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2112200742
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
147 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับฝ่ายฟัฒนาระบบส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร โครงการสร้างทีมพี่เลี้ยงธุรกิจ SMEs (SMEs Service Provider) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources