นิทรรศการ Asian Day

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0808201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแสดงนิทรรศการ Asian Day เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความแตกต่างระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources