ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0304201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
68 ภาพ
Other title(s)
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห่้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources