คณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการวิชาการ ตรวจความพร้อมขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอลิกส์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
610200801
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะอนุกรรมการจากคณะกรรมการวิชาการ ตรวจความพร้อมขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอลิกส์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ณ ห้อง Video Conference อาคารศรีศักดิ์จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources