สัมมนาการประหยัดพลังงาน เรื่อง ฤา...จะถึงวันสิ้นโลกหากยังไม่ยอมประหยัดพลังงาน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1911200725
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาการประหยัดพลังงาน เรื่อง ฤา...จะถึงวันสิ้นโลกหากยังไม่ยอมประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources