ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 IAIDAC

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1812200903
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 IAIDAC เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง J 205 ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources