ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ

Published date
2559
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
2228-9526
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
11 หน้า
Other title(s)
Legal problems of catastrophe insurance
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 7, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 17-27
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ภัยพิบัติแต่ละครั้งไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือสึนามิ ล้วนสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและเศรษฐกิจกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรณีประเทศไทยจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากเกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงได้มีการตราพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้น โดยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาบางประการที่ควรนำมาพิจารณา ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการประกันภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนวความคิด หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันตภัยภัยพิบัติในประเทศไทยรวมทั้งแนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพิบัติในต่างประเทศ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศพบว่า ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศที่เผชิญกับภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้ง เช่นแผ่นดินไหว อุทกภัย โดยลำดับ จึงได้จัดหามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนด้วยวิธีการประกันภัย ประกอบกับมีแนวทางด้านกฎหมายในการช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งนำมาใช้ควบคู่กับการรับประกันภัย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพิบัติ เพื่อให้การประกันภัยมีส่วนช่วยบรรเทาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
Disasters, such as earthquake, fire, flood or tsunami, can cause damage to life, property, society and economy in that area. Huge flood in Thailand in 2011 effected not only the said aspects but also the business of loss insurance. So, the National Catastrophe Insurance Fund (NCIF) has been established by the NCIF Act B.E. 2555 to manage the risk by insuring, reinsuring and giving financial support to the loss insurers. This thesis aims to study the related problems occurred, including the concepts, principles. The author has found that in Japan and the USA, where there are a lot of disasters having legal measures to give relief by insuring and other measures to lessen the impact of loss. This thesis also recommend the amendment of the law on catastrophic loss insurance to ensure that insurance shall lead to better lessening of impacts.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources