ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ

au.link.externalLink [Full Text] (http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal/article/view/2585/1773)
dc.contributor.author กรกมล พุทธซ้อน
dc.date.accessioned 2017-03-20T03:26:23Z
dc.date.available 2017-03-20T03:26:23Z
dc.date.issued 2559
dc.description.abstract ภัยพิบัติแต่ละครั้งไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือสึนามิ ล้วนสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและเศรษฐกิจกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรณีประเทศไทยจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากเกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงได้มีการตราพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้น โดยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาบางประการที่ควรนำมาพิจารณา ด้วยเหตุนี้ วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการประกันภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนวความคิด หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันตภัยภัยพิบัติในประเทศไทยรวมทั้งแนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพิบัติในต่างประเทศ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศพบว่า ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศที่เผชิญกับภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้ง เช่นแผ่นดินไหว อุทกภัย โดยลำดับ จึงได้จัดหามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนด้วยวิธีการประกันภัย ประกอบกับมีแนวทางด้านกฎหมายในการช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งนำมาใช้ควบคู่กับการรับประกันภัย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยพิบัติ เพื่อให้การประกันภัยมีส่วนช่วยบรรเทาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น en_US
dc.description.abstract Disasters, such as earthquake, fire, flood or tsunami, can cause damage to life, property, society and economy in that area. Huge flood in Thailand in 2011 effected not only the said aspects but also the business of loss insurance. So, the National Catastrophe Insurance Fund (NCIF) has been established by the NCIF Act B.E. 2555 to manage the risk by insuring, reinsuring and giving financial support to the loss insurers. This thesis aims to study the related problems occurred, including the concepts, principles. The author has found that in Japan and the USA, where there are a lot of disasters having legal measures to give relief by insuring and other measures to lessen the impact of loss. This thesis also recommend the amendment of the law on catastrophic loss insurance to ensure that insurance shall lead to better lessening of impacts. en_US
dc.format.extent 11 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.citation วารสารนิติศาสตร์ 7, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม), 17-27 en_US
dc.identifier.issn 2228-9526
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19359
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ en_US
dc.subject ภัยพิบัติ en_US
dc.subject ค่าสินไหมทดแทน en_US
dc.subject กรมธรรม์ประกันภัย en_US
dc.subject The National Flood Insurance (NFIP) en_US
dc.subject Standard Flood Insurance Policy en_US
dc.subject Federal Emergency Management Agency (FEMA) en_US
dc.subject Catastrophe en_US
dc.subject.other วารสารนิติศาสตร์
dc.subject.other วารสารนิติศาสตร์ -- 2559
dc.title ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ en_US
dc.title.alternative Legal problems of catastrophe insurance en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Journal Article en_US
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
au-lawj-Abstract-19359.pdf
Size:
207.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract