สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงเข้าร่วมพิธีมิซซา ณ โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย

Published date
2541-10-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเพื่อทรงเข้าร่วมพิธีมิซซา ณ โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในวโรกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีมิซซา ณ โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัย อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 โดยมี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานประกอบพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources