อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเรื่อง MARC Format

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2105200721
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดเรื่อง MARC Format โดยมี อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ และอาจารย์จีระพล คุ่มเคี่ยม บรรณารักษ์จากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2550 ณ ห้อง A41 และ A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธาน พร้อมด้วยบรรณารักษ์สำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources