บรรยายพิเศษเรื่อง Converting cultural diversity into business opportunities

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2808201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Converting cultural diversity into business opportunities
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Converting Cultural Diversity into Business Opportunities เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุหฤท สยามวาลา ตำแหน่งผู้บริหารบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา นักร้อง นักดนตรี และนักจัดรายการวิทยุ เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources