การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพริก แกงในแกงป่าในการยับยั้งเชื้อ Listeria monocytogenes 10403S

Published date
2555-09-07
Resource type
Publisher
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
7 หน้า
Other title(s)
Natural Antibacterial Activity of Thai Red Curry Paste in Thai Red Curry (Kang-Pa) on Listeria monocytogenes 10403S
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 The Proceedig of 1st KMITL Agro-Industry Conference "อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์"
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
สารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพนั้นได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของอาหาร การศึกษาอาหารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ พริกแกงแดงเป็นเครื่องปรุงหลักที่ใช้ในการทําแกงป่า โดยทั่วไป ส่วนผสมของพริกแกงแดงประกอบไปด้วย พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ผิวมะกรูด ข่า และเมล็ดยี่หร่า งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ความเป็นไปได้ที่พริกแกงในแกงป่าจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Listeria monocytogenes 10403S แกงป่าเตรียมโดยใช้วิธีการต้ม1 ชั่วโมง ในสัดส่วน น้ํา 500 มิลลิลิตรต่อพริกแกง 45 กรัมรอให้เย็น และใส่เชื้อลงไป 1 % v/v ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของพริกแกงโดยใช้วิธี in-vitro by cell count serial dilution ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BHI ทุกๆ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อชนิดอื่นโดยการเก็บตัวอย่างจากชั่วโมงที่ศูนย์ ก่อนการถ่ายเชื้อ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของ L. monocytogenes 10403S ในแกงป่านั้นต่ํากว่าอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ positive control (BHI) (P < 0.05) ตั้งแตชั่วโมงที่ 1-6, พริกแกงในแกงป่านั้นมีฤทธิ์ต้าน จุลชีพในการยับยั้งเชื้อ L. monocytogenes 10403S
The natural antimicrobial agent generates a lot of attentions especially on food safety. The investigation on the food having antibacterial activity itself becomes more interesting. Thai red curry paste is a traditional condiment used in making red curry (Kang-Pa). In general, the ingredients used in the red curry paste are Capsicum annuum, Cymbopogon citrates, Alpinia galangal, Allium ascalonicum L, Allium sativum, Citrushystrix and Cuminumcyminum. This study aimed to investigate the potential of Thai red curry paste in Kang-Pa model acting as natural antibacterial agent against Listeria monocytogenes 10403S. Kang-Pa was prepared by using Thai traditional cooking and was inoculated with 1% culture. Thai red curry paste antibacterial activity was investigated in-vitro by cell count serial dilution method on BHI media every hour for 6 hours at room temperature. The results showed that the levels of L. monocytogenes 10403S in Kang-Pa was significant lower than of positive control (BHI) (P < 0.05), since 1st-6th hour. Thai curry paste in Thai red curry showed promising antibacterial activity against L. monocytogenes 10403S.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources