สัมมนาวิชาการ TQF : HEd and TQF 3 Workshop (in English) TQF : HEd and TQF 3 Workshop (in English), Assumption University

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0710201034
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
49 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน TQF : HEd and TQF 3 Workshop (in English) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources