สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Published date
2538-09-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 ภาพ
Other title(s)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยม

ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยมโดยพระราชีนีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายแทน
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยม ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำประชาชนชาวเบลเยี่ยม ทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ทรงส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ตลอดจนความมีมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นในโลก หลังจากนั้นพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมทรงเสดงปาฐกถาเรื่อง “สถานภาพสตรี” และได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “25 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-วาติกัน” ณ ห้องนิทรรศการ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องรับรองเพื่อลงปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จฯ ไปยังโบสถ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิธีอธิษฐานภาวนาถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยม และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นจึงได้เสด็จฯ กลับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources