พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1710200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
62 ภาพ
Other title(s)
11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources