บรรยายพิเศษเรื่อง Success or failure โดยคุณดลิน โสภณพนิช

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1206201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
39 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Success or failure เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณดลิน โสภณพนิช เจ้าของธุรกิจร้าน The Adjective เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources