บรรยายพิเศษเรื่อง SME Bank

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1306200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
SME Bank
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง SME Bank เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources