พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2544-10-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2544 หรือ The 13th ALSA Conference เรื่อง Discover the Real World, Discover the Real ASEAN เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2544 ณ ห้องเทวานิเวศ อาคาร Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา จัดโดยองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียนแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือ ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากฎหมาย ของประเทศไทย และประเทศ ในกลุ่มอาเซียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ในการศึกษา วิชากฎหมายในแต่ ละประเทศสมาชิก อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐาน เครือข่ายของ นักศึกษากฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่ชื่อเสียง และพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources