อบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 7

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0110200539
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
98 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 7)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 1, 8, 15 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ และวันที่ 20-21 ตุลาคม 2548 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม และภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานปิดการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
การอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Executive Program in Supply Chain Management
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources