สัมมนา Thai Qualifications Frame Work for Higher Education (TQF : HEd)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1010201134
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสัมมนาThai Qualifications Frame Work for Higher Education (TQF : HEd) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources