แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยในรอบทศวรรษ

Published date
2559
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
2228-9526
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
16 หน้า
Other title(s)
Concept on the acquisition of Thai senator in the past decade
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 7, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559), 18-33
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยไว้ จึงสมควรได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยโดยผู้เขียนจะคัดเลือกมาเฉพาะบาเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว หากเราสามารถตอบได้ว่าการมีวุฒิสภานั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด จะทำให้การกำหนดขอบอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชัดเจนขึ้น และนำไปสู่คำตอบว่า กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมควรเป็นเช่นใด
The Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim Edition) of B.E. 2557 indicates that the constitution drafting commission shall draw up the draft constitution to comprise the adoption of a democratic government with the King as Head of State which is suitable for the Thai social conditions. Therefore the conception of the acquisition of senators of Thailand should be reconsidered. The author is going to select some events over the last decade. As a matter of fact, as we could retort what the objectives of the adoption of the Senate are, the scope of the authority shall be defined clearer and it would come up with the answer about how the appropriate acquisition of the Senate should be.
Table of contents
Description
บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources