สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2563

Published date
2563
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
59 หน้า
Other title(s)
Administrative information 2020
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
ผังการบริหารงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข้อมูล-สถิตินักศึกษา และอาจารย์ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แผนที่-แผนผังมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบาย และวัตถุประสงค์
ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโอก
สัตว์นำโชคมหาวิทยาลัย : ม้า
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : อาสนแห่งปัญญา
วิสัยทัศน์ 2000 ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2563-31 สิงหาคม 2567)
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ
รางวัลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถานที่เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
ผังการบริหารงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข้อมูล-สถิตินักศึกษา และอาจารย์ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แผนที่-แผนผังมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบาย และวัตถุประสงค์
ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโอก
สัตว์นำโชคมหาวิทยาลัย : ม้า
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : อาสนแห่งปัญญา
วิสัยทัศน์ 2000 ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2563-31 สิงหาคม 2567)
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ
รางวัลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถานที่เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources