บรรยายพิเศษเรื่อง Format จิต (Mind) Delete อารมณ์ (Emotion)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0811201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
65 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษให้นักศึกษาที่ศึกษาวิชา MKT 3515 : Purchasing and supply Chain Management โดยมีพระราชญารกวี ปิยโสภณ จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources