มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล "องค์กรที่ระบบจัดการศึกษาดีเด่น"

Published date
2018
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล "องค์กรที่ระบบจัดการศึกษาดีเด่น" จาก EduLife Expo 2018 เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมที่ควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่สถาบันสืบไป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections