งาน Cooking Class

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2603201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
138 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Cooking Class ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 ณ ห้อง Crytal Restaurant วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้สาธิตวิธีการปรุงอาหาร และภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources