บรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Sustainability

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0508201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Corporate Sustainability
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Corporate Sustainability โดย Mr. Murray Darling, Managing Director, Starbucks Coffee (Thailand Co.Ltd.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources