งาน Exhibition & Fashion Show

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2908201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
413 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาที่เรียนในกระบวนวิชา (MGT4911) Seminar in Management จัดงาน Exhibition & Fashion Show เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษามาใช้ได้จริง โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร Marting de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources