มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1707201234
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
230 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อธิการบดี คณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นฝ่ายดูแลหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องเกียรติคุณยูเนสโก อาคารศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources