ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Published date
2543-02-02
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22/3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องเกี่ยรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources