เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
607200601
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่โครงการจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร e-Learning และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยมี ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานฝ่ายดำเนินการ วิทยาลัยทางไกลอินเทอร์เน็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources