อบรม Internet Police รุ่นที่ 9

Published date
2542-05-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรม Internet Police รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2542 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
อาคารเดอ มงฟอร์ต โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และประธานสถาบันอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธาน
พร้อมด้วยภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources