บรรยายพิเศษเรื่อง Thai Economy and Business After Election

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2910200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Thai Economy and Business After Election, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Thai Economy and Business After Election เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources