สัมมนาหลักสูตร ISO 9000 : 2000 auditor/lead auditor training

Published date
2546-06-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดสัมมนาหลักสูตร ISO 9000 : 2000 /Auditor/Lead Auditor Training ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2546 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี อาจารย์บัญชา ธีรเสถียรกุล คณบดีคณะการจัดการความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources