ร่วมแม่โจ้...ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร.ปิยะวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Published date
2013
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Ban Muang (Oct 8, 2013), 4
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources