สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2536

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2708199319
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปีการศึกษา 2536 เรื่อง "เข้าใจตน เข้าใจคน เพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2536 ณ โรงแรมเซ็ลทรัล วงศ์อมาตย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักผู้ช่วยฝ่ายบริหาร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบรรยายในหัวข้อ "ความคาดหวังของนักศึกษาต่องานบริการของเจ้าหน้าที่" อาจารย์เรืองยศ กาฬวิจิตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายในหัวข้อ "เข้าใจตน เข้าใจคน เพื่อสัมฤทธิผลของงาน" คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources