งาน Design Process from Design to Design : AAU Lecture Series 2009

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1901201003
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Design Process from Design to Design : AAU Lecture Series 2009 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2553 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร Monfort Del Rosario School of Architecture and Design วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources