แข่งขัน AU Classical Music Competition 2008

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0309200810
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
104 ภาพ
Other title(s)
AU Classical Music Competition 2008, School of Music, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขัน AU Classical Music Competition 2008 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ณ Martin Hall อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ โดยมี ดร. วินธัย โกกระกูล รักษาการคณบดีคณะดนตรี เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources