สัมมนาเรื่อง Education 2020 : Quality Learning Spaces

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0601201414
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
78ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Education 2020 : Quality Learning Spaces โดยมี Dr. Joseph Stetar, Director of Graduate Program in Higher Education, Seton Hall University, ดร. ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมฟังการบรรยาย พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. สงบ ลักษณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources