พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1306201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณจรัมพร โชติเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 15 แห่ง เพื่อเป็นการยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนผ่านโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 มุ่งสร้างเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน เพื่อสร้างผลงานวิจัยคุณภาพที่สามารถใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยใน เชิงปฏิบัติอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources