สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559

Published date
2559
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
23 หน้า
Other title(s)
Administrative information 2016
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Assumption University Organization Chart
ข้อมูล - สถิติ นักศึกษา และอาจารย์ ปีการศึกษา 2558
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัตว์นำโชคประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
รางวัลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถานที่เยี่ยมชมภายในวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชััญ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University Organization Chart
ข้อมูล - สถิติ นักศึกาา และอาจารย์ ปีการศึกษา 2558
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์
ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
สัตว์นำโชคประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ 2000 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย (อดีต-ปัจจุบัน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารด้านวิชาการ
ผู้บริหารทั่วไป
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
รางวัลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถานที่เยี่ยมชมภายในวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
สารสนเทศการบริหาร
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources