บรรยายพิเศษในงาน AU-Dominican University, BBA Double Degree Program Presentation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1207201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน AU-Dominican University, BBA Double Degree Program Presentation และบรรยายพิเศษ โดย Dr. Luis Maria R. Calingo, Executive Vice President, Dominican University of California, USA เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources