ธันยาภรณ์ จงมีความสุข

Published date
2002
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2002), 34
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เนื่องจากโรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี เราจึงมีส่วนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเรายังซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเราได้ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับด้านการเพาะปลูกให้ได้ผลลิตที่มีคุณภาพ นอกจากธุรกิจนี้จะทำให้คนในประเทศมีอาชีพมีรายได้แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติอีกด้วย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources