พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2010200639
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 9)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-20 ตุลาคม 2549 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมดังกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources