การประชุมจัดตั้งศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความเป็นเลิศ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2507200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมจัดตั้งศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง SG106 อาคาร St. Gabriel's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources