โครงการสัมมนาหลักสูตร การเตรียมผู้บริหาร CEO รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1506200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
61 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร การเตรียมผู้บริหาร CEO รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องสัมมนา อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources