การพัฒนากฎหมายทรัสต์ในประเทศไทย

au.link.externalLink [Full Text] (http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal/article/view/3419/2114)
dc.contributor.author แคทรีน สหชัยยันต์
dc.date.accessioned 2018-11-22T05:59:12Z
dc.date.available 2018-11-22T05:59:12Z
dc.date.issued 2561
dc.description.abstract ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน กล่าวคือ ในประเทศที่มีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มักพบว่ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านตลาดการเงินที่ตีควบคู่กัน หากพิจารณาบทบาทของตลาดทุนในการทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนการเติบโตของประเทศแล้ว ประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดทุนได้หลากหลาย มักจะมีข้อได้เปรียบของโอกาสในการประกอบธุรกิจและได้รับความสนใจจากผู้ระดมทุนหรือนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ถือได้ว่าเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนช่วยเสริมสร้างสภาวะความคล่องตัวของธุรกิจ และสร้างความสมดุลทั้งด้านระบบการเงินและการพัฒนาตลาดทุนเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ en_US
dc.description.abstract
dc.description.abstract ทรัสต์เป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจระบบทรัสต์จะช่วยจัดการบริหารทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ด้าน หลังการแก้ไขมาตรา 1686 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทำให้มีการก่อตั้งทรัสต์ขึ้นได้ในประเทศไทยและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทรัสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรูปแบบแรก ก็คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นรูปแบบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยการตรากฎหมายขึ้นเพื่ออนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ อันจะเป็นกลไกในการช่วยบริหารสินทรัพย์ของประเทศ
dc.description.abstract
dc.description.abstract Under the control of the Ministry of Finance, Thai money and capital markets are the extreme significant parts of the economy. The country’s economic growth has material relationship with the development of money and capital markets, which affects the demand and supply of the capital funds of the country, namely in the countries which have high economic growth, there will also be, in parrarel, a good financial market infrastructure. If consider the roles of capital market in developing economy and supporting growth of the country, the countries which can utilize the various forms of financial instruments in the capital market. There will be more advantages in business operations and interests from capital mobilizationers and investors both domestically and internationally. It deemed that the capital market helps improving business flexibility conditions and create the balance between financial system and capital market development in promoting the economy of the country.
dc.description.abstract
dc.description.abstract Trust is one of the instruments in asset management, which is beneficial to business and economic development. Trust system will help asset management in the long run and help for economy and society in many respects. After amendment of section 1686 of the Civil and Commercial Code and promulgation of the Trust for Transactions in Capital Market Act, B.E. 2550 (2007), establishment of trusts in Thailand is possible and legally valid. The first type of trusts in Thailand is Real Estate Investment Trust (REIT) which is the type of investment in real property and will have to be developed further in the future by extending permission for other purposes with regard to the trust business operation, which will help in asset management of the country.
dc.format.extent 15 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.citation วารสารนิติศาสตร์ 9, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561), 197-211 en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/21467
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject ตลาดเงิน en_US
dc.subject ตลาดทุน en_US
dc.subject ทรัสต์ en_US
dc.subject พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 en_US
dc.subject ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ en_US
dc.subject Money market
dc.subject Capital market
dc.subject Trust
dc.subject The trust for transactions in capital Market Act, B.E. 2550 (2007)
dc.subject Real estate investment trust (REIT)
dc.subject.other วารสารนิติศาสตร์ en_US
dc.subject.other วารสารนิติศาสตร์ -- 2561 en_US
dc.title การพัฒนากฎหมายทรัสต์ในประเทศไทย en_US
dc.title.alternative The Development on Trust Law of Thailand en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Journal Article en_US
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-lawj-Abstract-21467.pdf
Size:
636.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract