พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2306200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
80 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 8)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 8 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources