แข่งขันประกวดแผนธุรกิจ GLC : Global Leader Challenge

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1409201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ GLC : Global Leader Challenge เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกและนำความรู้ที่กำลังศึกษาอยู่มาใช้ได้จริง โดยมี ดร. รดา สิริอนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources