คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร "คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2" จากสถาบันคลังสมองของชาติ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2706201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร"คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2" ศึกษาดูงานการบริหารในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร. จิรพันธ์ แดงเดช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. กิตติพันธ์ุ เตชะกิตติโรจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources